REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowanej zwanej dalej „Promocją”, jest firma Protektor BHP, ul. Księcia Surwabuno 1, 14-260 Lubawa NIP 744-151-97-75 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja sprzedaży folii stretch ręcznej lub maszynowej w ilości nie mniejszej niż jedna paleta.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 9 listopada 2020 roku do odwołania.
 4. Organizator jest przyrzekającym bon promocyjny w rozumieniu art. 919 KC.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostaną przyznane bony promocyjne do sieci sklepów ROSSMANN lub stacji paliw ORLEN o wartości 50zł.

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywających produkty promocyjne , czyli folię stretch ręczną lub maszynową w ilości co najmniej jednej palety jako konsumenci w rozumieniu art. 221 KC.

 1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 2. Uzyskany Bon będzie dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem imiennym na wskazany adres, za potwierdzeniem odbioru.
 3. W razie jakichkolwiek zwrotów zakupionego produktu, posiadacz bonu również jest zobowiązany zwrócić bon promocyjny do Organizatora tej promocji.

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania bonu promocyjnego Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. zakupić u Organizatora promocji minimum jedną paletę folii stretch maszynową lub ręczną- wszystkie rodzaje,
  2. okazać się fakturą, co świadczy o zakupie.
  3. Bon będzie przydzielony za zakup pełnych palet w/w produktu; do jednej palety foli stretch jeden bon promocyjny.
 2. Ceny będą aktualizowane raz na tydzień . Od poniedziałku każdego tygodnia będzie wysyłany aktualny cennik.
 3. Bon promocyjny przysługuje przy zakupie folie stretch w cenie podanej przez Organizatora.
 4. Dostawa produktu objętego promocją będzie odbywała się na koszt Organizatora za pośrednictwem transportu własnego lub wynajętego.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi 3-5 dni roboczych.

 1. Informacja o zakończeniu promocji będzie dostępna na miesiąc przed końcem na stronie internetowej firmy Protektor BHP.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie droga elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem wysłanym drogą elektroniczną lub poczta tradycyjną na adres podany w reklamacji i wysłany w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. W sytuacji, gdy dokonany będzie zwrot zakupionego towaru objętego promocją uczestnik zobowiązany jest do zwrotu bonu Organizatorowi.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 
REGULAMIN


1.
DEFINICJE

1.1. Definicje i ich znaczenia użyte w regulaminie:

1.2. PROTEKTOR BHP – właściciel i administrator strony internetowej http://www.protektorbhp-sklep.pl. Pełne dane przedsiębiorstwa znajdują się w art. 2.3 Regulaminu.

1.3. Klient – przedsiębiorca lub jego przedstawiciel, pracownik, pełnomocnik etc., korzystający ze serwisu internetowego PROTEKTOR BHP, a także osoby fizyczne, konsumenci.

1.3.1. Klientem może być zarówno podmiot mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i innych krajów Unii Europejskiej oraz krajów trzecich, nie wchodzących w skład UE.

1.4. Towar – wszelki asortyment, który klient może nabyć za pośrednictwem serwisu internetowego, drogą mailową, faxem, poprzez zamówienia telefoniczne lub dokonując zakupu bezpośrednio w siedzibie PROTEKTOR BHP

1.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://protektorbhp-sklep.pl oraz składania zamówień i sprzedaży w PROTEKTOR BHP.

2.2. Treść Regulaminu jest jawna i udostępniona nieodpłatnie wszystkim osobom zainteresowanym w formie, która umożliwia skopiowanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści.

2.3. Właścicielem oraz podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej http://protektorbhp-sklep.pl jest PROTEKTOR BHP MICHAŁ SZPANOWSKI z siedzibą w Lubawa 14-260, przy ul. Księcia Surwabuno 1, REGON 280407121, NIP: 7441519775, zwany w dalszej części regulaminu PROTEKTOR BHP.

2.4. Strona internetowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców pragnących nabyć Towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sklep internetowy służy również do sprzedaży Towarów konsumentom, zgodnie z przepisami prawa rozumianymi jako osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.5. Strona internetowa wykorzystywana jest do:

2.5.1. Informowania klientów o ofercie PROTEKTOR BHP

2.5.2. Informowania o dostępności oferowanych produktów, nowych produktach, promocjach i specjalnych ofertach.

2.5.3. Zamieszczania informacji o produktach, ich parametrach, specyfikacji technicznej, materiałach, z których są wykonane.

2.5.4. Składania zamówień przez Klientów

2.6. Informacja produkcie oraz cenie, podana na stronie internetowej, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PROTEKTOR BHP w celu realizacji złożonego zamówienia.

3.2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej, wiadomości SMS oraz prowadzonych połączeń głosowych, której celem jest zwiększenie jakości obsługi Klienta oraz troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

3.3. Administratorem bazy danych osobowych klientów PROTEKTOR BHP jest PROTEKTOR BHP. Baza danych przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i jest zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.4. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, wysyłki zamówienia oraz, jeśli Klient wyrazi zgodę, w celu informowania o nowych produktach i ofertach promocyjnych.

3.5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Może również zwrócić się z prośbą o usunięcie jego danych z bazy. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem zamieszczonym na stronie serwisu internetowego.

4.2. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. Dotyczy to wszystkich form składania zamówienia.

4.3. Formy składania zamówień:

4.3.1. Klient może złożyć zamówienie poprzez serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://protektorbhp-sklep.pl.

4.3.1.1. Ogłoszenia, reklamy i inne informacje o Towarach podane na stronach serwisu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny.

4.3.1.2. Przed złożeniem zamówienia lub w trakcie tej czynności Klient może dokonać rejestracji w serwisie internetowym PROTEKTOR BHP. Rejestracja jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi kosztami, nie jest też ona obowiązkowa, a jedynie ułatwia Klientowi składanie kolejnych zamówień i śledzenie historii zamówień.

4.3.1.3. Strona internetowa http://protektorbhp-sklep.pl wykorzystuje do swojego działania pliki cookies. Pliki cookies są to małe pliki zawierające dane przechowywane na komputerze użytkownika i wykorzystywane w celu personifikacji wyglądu strony, obsługi koszyka, obliczania statystyk odwiedzin oraz ogólnego przyspieszenia i usprawnienia funkcjonowania strony. Klient składający zamówienie internetowe akceptuje fakt wykorzystania i przechowywania plików cookies na jego komputerze. Obsługę plików cookies można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej, jednak w takim przypadku część funkcjonalności strony internetowej może nie funkcjonować prawidłowo. W przypadku nie akceptowania plików cookies prosimy o składanie zamówień w innej formie niż zamówienia internetowe.

4.3.1.4. Warunkiem przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia internetowego jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia. Poprawnie wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres firmy (dane do faktury VAT), numer telefonu kontaktowego i/lub adres email, wybrany sposób płatności oraz sposób dostawy, a także adres dostawy jeśli jest inny niż adres rozrachunkowy. Podanie numeru telefonu i adresy email umożliwi Biurowi Obsługi Klienta szybki kontakt z Klientem jeśli wystąpi potrzeba dodatkowych ustaleń lub zmiana innych szczegółów zamówienia.

4.3.2. Klient może złożyć zamówienie telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 korzystając z numeru telefonu:

667 611 106

4.3.3. Klient może złożyć zamówienie w formie pisemnej przesyłając je na adres siedziby firmy.

4.3.4. Klient może złożyć zamówienie drogą mailową na jeden z poniższych adresów mailowych Biura Obsługi Klienta:

sklep@protektorbhp.pl

d.szpanowska@protektorbhp.pl

4.3.5. Klient może złożyć zamówienie w siedzibie PROTEKTOR BHP w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

4.4. Zamówienia mogą być składane przez Klientów 24h na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziela i święta będące ustawowo dniem wolnym od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

4.5. Informacja o dostępności Towaru podawana jest na stronie internetowej PROTEKTOR BHP oraz w trakcie kontaktu z Klientem.

4.6. Złożenie zamówienia oznacza po stronie Klienta wyrażenie oświadczenia woli o zawarciu umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem – zakupu. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów.

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Złożone przez Klientów zamówienia będą realizowane w kolejności ich wpłynięcia.

5.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru. W przypadku gdy zamawiany Towar jest niedostępny zamówienie może zostać anulowane przez PROTEKTOR BHP.

5.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia, chwilowego braku jakiegokolwiek Towaru znajdującego się w zamówieniu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo, korzystając z danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia, w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem okaże się niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, zamówienie takie traci moc.

5.4. Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta do momentu jego realizacji i wysyłki Towaru. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało zrealizowane, a Towar został wysłany.

5.5. Na zamówienia realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny Towaru takie jak w dniu realizacji zamówienia.

5.6. Po złożeniu zamówienia internetowego poprzez stronę http://protektorbhp-sklep.pl Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres email wskazany w formularzu zamówienia. Wiadomość ta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta.

5.7. Do zamówień hurtowych wystawiane są faktury VAT.

5.8. Ostateczna wartość zamówienia oraz cena Towarów znajduje się na fakturze proforma lub fakturze VAT. Klient akceptując ten dokument akceptuje podane w nim ceny Towarów.

5.9. Waga Towarów podana na stronie internetowej http://protektorbhp.pl jest szacunkowa i uśredniona. Może ona różnić się np. w zależności od wybranych rozmiarów Towaru. W związku z tym koszt transportu podany na stronie podczas składania zamówienia może ulec zmianie gdyż jest on zależny od wagi i gabarytów, na co Klient wyraża zgodę.

5.10. Klient ma możliwość otrzymania korzystnych rabatów na zakupiony Towar przydzielanych w oparciu o jego aktywności zakupów i wysokość obrotów. Dokładne informacje odnośnie wysokości rabatów udzielane są przez Biuro Obsługi Klienta.

5.11. Promocje czasowe obowiązują dla zamówień zatwierdzonych i realizowanych w czasie trwania promocji.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

6.1. Akceptujemy następujące formy płatności:

Przelew zwykły

Przelew z odroczonym terminem płatności

Płatność za pośrednictwem PayPal

Płatność za pośrednictwem Przelewy24

6.1.1. Przedpłata na konto na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy PROTEKTOR BHP:

BGŻ BNP PARIBAS

32 2030 0045 1110 0000 0287 9750

6.1.1.1. W przypadku faktur wystawionych w obcej walucie obowiązuje inny numer rachunku bankowego.

6.1.1.2. Przy zamówieniach z formą płatności przedpłata na konto wystawiana jest faktura proforma na podstawie której Klient dokonuje przedpłaty.

6.1.1.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata na konto wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty wartości zamówienia na konto bankowe PROTEKTOR BHP. Kwota zapłaty składa się z ceny Towaru i kosztów transportu, na które Klient otrzymuje dokument VAT.

6.1.1.4. Brak zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury pro-forma skutkuje anulowaniem zamówienia i rezerwacji towaru.

6.1.2. Przelew z odroczonym terminem płatności.

6.1.2.1. Na wniosek Klienta PROTEKTOR BHP może zdecydować o przyznaniu tej formy płatności po spełnieniu przez Klienta następujących warunków: co najmniej 3 transakcje w przeciągu jednego miesiąca, łączna wartość transakcji w ciągu miesiąca przekraczająca 2 000 PLN. Ta forma płatności ma zastosowanie w przypadku utrzymania podobnego lub wyższego poziomu aktywności zakupów w przyszłości.

6.1.2.2. Po udzieleniu formy płatności z art. 6.1.4 pierwsze dwie płatności muszą być uregulowane w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Następnie PROTEKTOR BHP może zadecydować o wydłużeniu terminu płatności do 14, 21 lub 30 dni, zależnie od osiąganych obrotów i aktywności zakupów. Jednocześnie wartość nieopłaconych faktur nie może przekroczyć przyznanego limitu kupieckiego.

6.2. Klient dokonujący płatności w formie określonej w art. 6.1.3 lub 6.1.4 zobowiązany jest w tytule przelewu podać numer dokumentu VAT, który jest opłacany.

6.3. PROTEKTOR BHP może zadecydować o wstrzymaniu realizacji jakichkolwiek zamówień Klienta jeśli występują opóźnienia w zapłacie należności za zakupiony Towar. PROTEKTOR BHP może utrzymywać wstrzymanie realizacji zamówień do czasu gdy na koncie księgowym Klienta nie będzie żadnej przeterminowanej zaległości.

6.4. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa w dzień roboczy przed upływem terminu płatności.

6.5. Opłata za przesyłkę zakupionego Towaru pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczana jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego Towaru i może różnić się od podanej na stronie http://protektorbhp-sklep.pl

6.5.1. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem przez Klienta Towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecności odbiorcy Towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, etc., koszty te pokrywa Klient. Na koszty te zostanie wystawiony dokument VAT.

6.6. Dokonanie zapłaty za Towar w terminie wskazanym na dokumencie VAT (faktura lub faktura pro forma) jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta cen podanych w tym dokumencie.

7. PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

7.1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument VAT, który jest wręczany klientowi w momencie odbioru Towaru lub przesyłany razem z zamówionym Towarem w formie trwałego wydruku papierowego.

7.2. Na życzenie Klienta PROTEKTOR BHP może wystawić i przesłać dokument VAT (w tym fakturę lub fakturę pro forma) w formie elektronicznej.

7.2.1. Klient może złożyć wniosek o otrzymanie faktury w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości email lub telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

7.2.2. Wnioskując o wysłanie faktur w formie elektronicznej Klient zobowiązany jest do podania poprawnego adresu email, na który PROTEKTOR BHP będzie wysyłał dokumenty.

7.2.3. Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Klienta, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomości email z fakturą dołączoną w formie załącznika.

7.3. Przy wystawianiu i przesyłaniu faktur w formie elektronicznej spełniane są wszystkie wymogi wynikające z obowiązującego prawa.

7.4. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawianej są w formacie PDF.

7.5. PROTEKTOR BHP wystawia i przechowuje faktury wystawiane w formie elektronicznej w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

7.6. Klient odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie oraz sposób udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesłanych w formie elektronicznej.

7.7. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa PROTEKTOR BHP do wystawianie i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.8. Za moment doręczenia faktury w formie elektronicznej uznaje się datę dotarcia wiadomości email opisanej w art. 7.2.3 na serwer skrzynki pocztowej Klienta.

7.9. PROTEKTOR BHP nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie faktur w formie elektronicznej na adres email jeśli był on błędnie podany przez Klienta lub jeśli został zmieniony przez Klienta w czasie pomiędzy wyrażeniem woli otrzymania faktury drogą elektroniczną a datą wysłania jej na adres pocztowy Klienta.

8. FORMY I KOSZTY DOSTAWY TOWARU

8.1.Podczas składania zamówienia Klient ma prawo do wyboru formy dostawy Towaru.

8.2.Dostępne formy dostawy:

Kurier DPD Polska

Kurier InPost

Transport paletowy

Transport Protektor BHP

Odbiór własny

8.3. Firmy spedycyjne działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

8.4. Koszt transportu za zamówiony Towar pokrywa Klient. Oplata ta wyliczana jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego Towaru. Koszty przesyłek różnią się również w zależności od wybranej firmy spedycyjnej.

8.5. Na życzenie Klienta istnieje możliwość odbioru Towaru i dostawy przez firmę spedycyjną inną niż wymienione w art. 8.2, z którą PROTEKTOR BHP nie ma podpisanej umowy.

8.5.1. W przypadku odbioru przesyłki przez firmę spedycyjna, z którą PROTEKTOR BHP nie ma podpisanej umowy, zapłata za zamówiony Towar musi być zrealizowana w formie przedpłaty (art. 6.1.3) w pełnej wartości zamówienia.

8.5.2. W przypadku odbioru przesyłki przez firmę spedycyjną, z którą PROTEKTOR BHP nie ma podpisanej umowy Klient osobiście zleca takiej firmie odbiór przesyłki z magazynu PROTEKTOR BHP i zobowiązuje się do pokrycia kosztów takiej usługi.

8.6. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru z magazynu PROTEKTOR BHP w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

8.6.1. W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą Towar dokumentu potwierdzającego zakup Towaru: oryginał faktury lub paragon z kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży detalicznej.

8.6.2. W przypadku odbioru osobistego z magazynu PROTEKTOR BHP Towar zostaje dostarczony do krawędzi samochodu Klienta lub przewoźnika odbierającego Towar w imieniu Klienta.

8.6.3. W przypadku odbioru osobistego z magazynu PROTEKTOR BHP istnieje możliwość wydania Towaru przygotowanego na paletach jednak Klient zostanie obciążony dodatkowym kosztem za każda paletę zgodnie z cennikiem PROTEKTOR BHP. Towar zostanie dostarczony na burtę samochodu Klienta lub przewoźnika odbierającego Towar w imieniu Klienta.

8.7. Waga towarów podana na stronie http://protektorbhp-sklep.pl jest uśredniona. Może zostać precyzyjne określona po przygotowaniu przesyłki, w związku z czym koszt transportu może ulec zmianie.

8.8. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecnością odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, oczekiwania kuriera etc. - koszty te pokrywa Klient. Na poniesione przez PROTEKTOR BHP koszty zostanie wystawiona Klientowi faktura VAT.

8.9. Zgodnie z regulaminem firm spedycyjnych mogą one naliczać dodatkowe koszty dostawy Towaru, np. za przetrzymywanie towaru w przypadku nieobecności odbiorcy w miejscu i dniu dostawy lub oczekiwanie kuriera na odbiorcę. Koszty te pokrywa Klient. Dokładne informacje o kosztach można znaleźć w regulaminach firm spedycyjnych (prosimy o skontaktowanie się z odpowiednią firmą w kwestii otrzymania odpowiednich informacji).

9. REALIZACJA DOSTAW

9.1. Zamówiony Towar jest dostarczany do Klienta po spełnieniu jednego z warunków zawartych w pkt. VI Regulaminu.

9.2. Wraz z dostawą Klient otrzymuje fakturę VAT.

9.3. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 14:00, dla których nie ma żadnych przeszkód w realizacji, zostaną wysłane tego samego dnia – w przypadku gdy forma płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru lub przelew.

9.4. W przypadku zamówień złożonych zgodnie z pkt. II Regulaminu oraz opłaconego w formie przedpłaty, zostanie wystawiona faktura pro forma i przesłana do Klienta. Towar zostanie wysłany niezwłocznie po wpłynięciu pełnej należności na konto bankowe PROTEKTOR BHP.

9.5. Towar zostanie dostarczony następnego dnia roboczego po wysyłce towaru. Jeśli termin ten ulegnie wydłużeniu, to takie opóźnienie nie wynika z przyczyn zależnych od PROTEKTOR BHP. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem wybranej przez niego firmy spedycyjnej.

9.6. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru w terminie określonym w art. 9.5 i na zamówieniu z przyczyn zależnych od PROTEKTOR BHP, Dział Handlowy skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia.

9.7. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 lub w dniach innych niż dni robocze, mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego. Wtedy też może nastąpić ich realizacji i wysyłka.

9.8. W przypadku odbioru własnego Towaru przez Klienta (zgodnie z art. 8.7) zamówienia złożonego zgodnie z pkt. IV Regulaminu oraz realizowanego w formie zapłaty gotówką (art. 6.1.1), termin odbioru jest określany przez Klienta z uwzględnieniem art. 8.7 i 6.1.1.1.

9.9. Czas realizacji zamówienia i dostawy może ulec zmianie w szczególnych przypadkach jak np. nagły wzrost ilości przesłanych zamówień, wystąpienie problemów technicznych i okoliczności niezależnych od PROTEKTOR BHP, utrudniających dostawę w opisanym wyżej terminie.

9.10. W przypadku realizacji zamówień indywidualnych, w których skład wchodzą Towary przygotowywane lub sprowadzane zgodnie z życzeniem Klienta, Klient zobowiązany jest do zapłaty za Towar w formie określonej w art. 6.1.2. Szacowany czas realizacji zamówienia i wysyłki Towaru uzgodniony z Działem Handlowym może ulec zmianie. Nie upoważnia to Klienta do anulowania zamówienia.

9.11. PROTEKTOR BHP nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia i dostawy w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

9.12. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w terminie określonym w art. od 9.5 do 9.10 powinien odpowiednio wcześniej skontaktować się z Działem Handlowym lub firmą spedycyjną i podać dogodny termin i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

9.13. W przypadku gdy Klient nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie obciążony kosztami transportu za wysyłkę oraz zwrot Towaru do PROTEKTOR BHP.

9.14. Z chwilą wydania przez PROTEKTOR BHP towaru firmie spedycyjnej następuje dostawa Towaru, a na Klienta przechodzi prawo do dysponowania Towarem jako właściciel oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia (zgodnie z art. 544 i 548 Kodeksu Cywilnego).

9.15. Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Towar może zostać wysłany zarówno do siedziby firmy Klienta jak i na dowolny inny adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazany przez niego w zamówieniu.

9.15.1. W przypadku gdy na życzenie Klienta Towar wysyłany jest do użytkownika produktów zakupionych przez Klienta, faktury za zakupiony Towar mogą zostać wysłane osobno na adres inny niż wskazany do dostawy Towaru. W tym celu Klient zobowiązany jest poinformować PROTEKTOR BHP o adresie, na który mają zostać wysłane faktury.

10. ZWROT TOWARU – dotyczący osób fizycznych

10.1. Prawo odstąpienia od umowy.

10.1.1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do siedziby PROTEKTOR BHP.

10.1.2. Zwracane towary muszą być kompletne, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.1.3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z Oświadczeniem na adres siedziby PROTEKTOR BHP. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

10.1.4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 14 dni.

10.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

10.1.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

10.1.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

10.1.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.1.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

11. ZWROT TOWARU – dotyczący przedsiębiorców

11.1. PROTEKTOR BHP dostarcza Klientowi produkt pozbawiony wad.

11.2. Zgodnie z art. 558 §1 K.C. uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy PROTEKTOR BHP a Klientami w myśl art. 1.3.

11.3. Możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru, za zgodą PROTEKTOR BHP, w terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru.

11.3.1. PROTEKTOR BHP nie przyjmuje zwrotów bez przedniego uzgodnienia zwrotu z Biurem Obsługi Klienta.

11.3.2. Zwracany Towar nie może nosić żadnych śladów eksploatacji (stan wysyłkowy), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony (w tym oryginalne opakowanie, które również nie może być uszkodzone). Towar noszący ślady użytkowania nie podlega zwrotowi.

11.3.3. Towar po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta należy zwrócić osobiście bądź wysłać do siedziby PROTEKTOR BHP.

11.3.4. Koszty związane z wysyłką i zwrotem towaru ponosi Kupujący.

11.3.5.  Po weryfikacji stanu odesłanego Towaru i uwzględnieniu zwrotu zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon korygujący. Dokonując zwrotu Towaru Klient zobowiązuje się do odesłania podpisanej faktury korygującej lub paragonu korygującego na zwrócony Towar.

11.4. W przypadku gdy PROTEKTOR BHP wyrazi zgodę na zwrot zakupionego Towaru dokonywany jest zwrot płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

11.4.1. Zwrot dokonywany jest po otrzymaniu od Klienta podpisanej faktury korygującej lub paragonu korygującego.

11.4.2. Zwracany jest koszt zakupionych i zwróconych Towarów. PROTEKTOR BHP nie zwraca Klientowi kosztów wysyłki oraz innych, dodatkowych kosztów, które wynikły w czasie realizacji i dostawy z winy Klienta (np. nie odebranie w terminie przesyłki od firmy spedycyjnej).

11.4.3. Kwota podlegająca zwrotowi pomniejszana jest o koszty obsługi Klienta w wysokości 5% wartości faktury, ale nie mniej niż 18,00 PLN.

11.5. Towar, który nosi jakiekolwiek widoczne ślady użytkowania i modyfikacji nie podlega zwrotowi.

11.6. Jakiekolwiek modyfikacje oraz wykonanie zdobienia, nadruku na Towarze jest traktowane jako używanie produktu. Klient ma obowiązek sprawdzić Towar przed wykonaniem znakowania aby stwierdzić jego zgodność z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym.

12. GWARANCJA I REKLAMACJE

12.1. Gwarancją objęte są Towary, na które producent danego towaru udziela oświadczenia gwarancyjnego. Informacja o udzieleniu gwarancji na Towar podana jest przy instrukcji danego Towaru lub udziela jej Biuro Obsługi Klienta.

12.2. Gwarancja jakości obejmuje obuwie ochronne i udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

12.2.1. Gwarancja jakości nie obejmuje obuwia roboczego w II gatunku i nie podlega ono reklamacji.

12.3. Klient zgłaszający reklamacje ma obowiązek złożenia zgłoszenia na poprawnie wypełnionym formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie http://protektorbhp-sklep.pl .

12.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:

12.4.1. Dokładne oznaczenie Towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk.

12.4.2. Wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży Towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu).

12.4.3. Wskazanie wady Towaru, która jest podstawą reklamacji.

12.4.4. Wskazanie terminu ujawnienia się wady.

12.4.5. Precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada.

12.5. Poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać do PROTEKTOR BHP drogą pocztową, pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@protektorbhp.pl.

12.6. Reklamacji nie podlega Towar:

12.6.1. Który uległ naturalnemu zużyciu,

12.6.2. W którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji, w tym rozdarcia, rozprucia, przetarcia, zmechacenia, wyrwania zapięć etc.

12.6.3. Dostarczony do PROTEKTOR BHP w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym.

12.6.4. Posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji.

12.7. Reklamacji obuwia ochronnego nie podlegają:

12.7.1. Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

12.7.2. Rozdarcia obuwia, otarcia i przetarcia szwów, otarcia i zadrapania skór, wyszarpnięcia i urwania zapięć, wystąpienia zabrudzeń (zacieki i plamy).

12.7.3. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji.

12.7.4. Wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych.

12.7.5. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego sposobu użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania w warunkach niewłaściwych dla typu danego obuwia.

12.7.6. Uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy.

12.8. Obuwie niekonserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji.

12.9. Po sprawdzeniu zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego Towaru z dokumentem sprzedaży, Biuro Obsługi Klienta informuje Klienta o sposobie i terminie zwrotu Towaru.

12.10. Reklamowany Towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać do siedziby PROTEKTOR BHP. Klient pokrywa koszty wysyłki reklamowanego Towaru. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

12.10.1. Reklamowany Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe.

12.10.2. Reklamowany Towar powinien być dostarczony w stanie czystości umożliwiającym weryfikację Towaru ze zgłoszeniem. Oznacza to, że Towar powinien być czysty, suchy i wywietrzony.

12.11. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez PROTEKTOR BHP w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby PROTEKTOR BHP.

12.11.1. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby PROTEKTOR BHP np. w przypadku utrudnionego kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów reklamacji.

12.12. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego wadliwy Towar zostaje wymieniony na pełnowartościowy na koszt PROTEKTOR BHP.

12.12.1. W przypadku braku możliwości wymiany zareklamowanego Towaru, np. z powodu braku jego dostępności na magazynie, zostaje wystawiona faktura korygująca.

12.12.2. Wymieniony Towar zostaje wysłany do Klienta na koszt PROTEKTOR BHP.

12.13. W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, Towar zostaje odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.

12.14. Zdjęcia Towaru zamieszczone na stronie http://protektorbhp-sklep.pl mogą nieznacznie odbiegać wyglądem i kolorem od rzeczywistości. Różnice najczęściej wynikają z różnych ustawień monitora. Odcień koloru i różnica nasycenia nie stanowią podstawy do reklamacji.

12.15. Rozmiary produktów mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabelach rozmiarów. Nieznaczne różnice w wymiarach nie stanowią podstawy do reklamacji.

13. KOMPLETNOŚĆ DOSTAW

13.1. Towar dostarczany za pośrednictwem firmy spedycyjnej jest plombowany taśmą firmową z nadrukiem.

13.2. W chwili odbioru Towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej Klient ma obowiązek sprawdzenia prawidłowości przesyłki pod względem sposobu zapakowania (uszkodzenia opakowania przesyłki), stanu, ilości i rodzaju Towaru.

13.2.1. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej.

13.2.2. Klient powinien niezwłocznie poinformować PROTEKTOR BHP o stwierdzeniu niezgodności dostawy z zamówieniem lub fakturą i w ciągu 7 dni od daty dostawy przesłać do PROTEKTOR BHP protokół rozbieżności.

13.3. PROTEKTOR BHP nie odpowiada za braki Towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury określonej w art. 13.2.

13.4. W przypadku dostawy Towaru środkiem transportu PROTEKTOR BHP odbiorca kwitując odbiór Towaru zrzeka się roszczeń w zakresie niezgodności ilościowych i rodzajowych.

13.5. Odbierając Towar z magazynu PROTEKTOR BHP Klient, jego przedstawiciel lub przedstawiciel firmy spedycyjnej obierającej Towar w imieniu Klienta, z którą PROTEKTOR BHP nie ma podpisanej umowy, zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym.

13.5.1. Za rozbieżności powstałe po odbiorze Towaru przez Klienta, jego przedstawiciela lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu Klienta, PROTEKTOR BHP nie ponosi odpowiedzialności.

14. ZASADY KONSERWACJI

14.1. Zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować.

14.2. Wyrób przemoczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej (z dala od pieców i grzejników) w czasie ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skór licowych należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego lub woskowego, najlepiej w kolorze wierzchu.

14.3. Ze względu na naturalne wykończenie skór do codziennej konserwacji nie zaleca się past samopołyskowych (na bazie rozpuszczalników mogących uszkodzić powłokę), które powinny być stosowane sporadycznie. Przed nałożeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, skórę należy wypolerować.

14.4. Wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną szmatką lub mocno wyciśniętą zmoczoną tkaniną, oraz środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich.

14.5. Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie.

14.6. Przed ponownym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy obuwie nie jest uszkodzone.

15. MATERIAŁY REKLAMOWE I ICH WYKORZYSTANIE

15.1. Klient, który złożył zamówienie może pobrać i wykorzystać zdjęcia, opisy oraz materiały dotyczące Towarów zamieszczone na stronie http://protektorbhp-sklep.pl.

15.1.1. Zdjęcia, opisy oraz materiały pobrane ze strony http://protektorbhp-sklep.pl mogą być przez Klienta wykorzystane do celów związanych z promocją własnej sprzedaży produktów PROTEKTOR BHP, w tym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Klienta. Celami takimi są np. prezentacji i sprzedaż produktów marki PROTEKTOR BHP, reklama produktów marki PROTEKTOR BHP, oznaczenie stanowiska handlowego, na którym odbywa się sprzedaż produktów marki PROTEKTOR BHP.

15.1.2. Pobrane zdjęcia, opisy oraz materiały nie stanowią własności Klienta. Wszelkie prawa do nich, w tym majątkowe prawa autorskie, należą do PROTEKTOR BHP i dostawców.

15.1.3. Wykorzystane przez Klienta zdjęcia i materiały graficzne pobrane ze strony http://protektorbhp-sklep.pl powinny być wyraźnie oznaczone logiem marki produktu PROTEKTOR BHP i dostawców. W przypadku braku logo marki powinno znajdywać się na nich oznaczenie „Copyright by PROTEKTOR BHP ”.

15.2. Klient nie może modyfikować zdjęć i materiałów pobranych ze strony http://protektorbhp-sklep.pl bez udzielenia pisemnej zgody PROTEKTOR BHP lub dostawców.

15.2.1. Dopuszcza się zamieszczanie na materiałach reklamowych dodatkowych danych adresowych Klienta oraz jego własnych warunków sprzedaży. Zmiany takie nie wymagają pisemnej zgody PROTEKTOR BHP o ile nie pozostają w sprzeczności z art. 14.1.3.

15.3. Pobranie i wykorzystanie zdjęć, opisów i materiałów promocyjnych ze strony http://protektorbhp-sklep.pl przy zachowaniu zasad art. 14.1 i 14.2. jest bezpłatne.

15.4. Klient PROTEKTOR BHP może przekazać materiały promocyjne swojemu klientowi do promocji Towarów dostępnych w ofercie PROTEKTOR BHP pod warunkiem zachowania zasad określonych w pkt. 14 Regulaminu oraz zobowiązania swojego klienta do przestrzegania tych zasad, za co ponosi pełna odpowiedzialność.

15.5. Zgoda na wykorzystanie zdjęć, opisów i materiałów znajdujących się na stronie http://protektorbhp-sklep.pl może być w każdym czasie cofnięta bez podania przyczyny.

15.6. Niedopuszczalne jest użycie materiałów niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności jeśli ich wykorzystanie godzi w dobry wizerunek. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi naruszenie prawa.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. PROTEKTOR BHP zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

16.1.1. Zmiana Regulaminu następuje z chwila pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej http://protektorbhp-sklep.pl.

16.2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Składając zamówienie Klient potwierdza znajomość Regulaminu, akceptuje jego treść i związany jest jego postanowieniami.

16.3. Sprzedaż towarów odbywa się w pełnych opakowaniach. W przypadku zakupu partii Towaru w niepełnych opakowaniach cena jest podwyższona o koszty przepakowania (tzw. Repacking) w wysokości 3% wartości Towaru.

16.3.2. Ostateczny koszt Towaru podany jest na fakturze proforma lub fakturze VAT.

16.4. Ceny Towarów zamieszczone na stronie http://protektorbhp-sklep.pl są podane w walucie PLN. Podane ceny są cenami netto. Na stronie produktu oraz w Koszyku Klient może zapoznać się również z wartością brutto Towaru.

16.5. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno Klientów z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i również z pozostałych krajów UE i krajów trzecich spoza UE.

16.6. Dla Klientów spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dostępne są Towary z ceną wyrażoną w walucie USD. Informacje o tych cenach udzielane są przez Dział Handlowy.

16.7. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej http://protektorbhp-sklep.pl, w tym podane ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

16.8. PROTEKTOR BHP zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży poszczególnych Towarów w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

16.9. PROTEKTOR BHP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.

16.10. Wszelkie uwagi i skargi prosimy kierować pod adres e-mail: biuro@protektorbhp.pl.