Firma Protektor BHP z siedzibą przy ul. Księcia Surwabuno 1, 14-260 Lubawa, ceni zaufanie, które zostało nam okazane, przez podanie danych osobowych. Obiecujemy traktować te dane Klientów zgodnie z niniejszymi zasadami, a także obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które zostają nam przekazane, nasze zaangażowanie w ich ochronę, jak również prawa i możliwości, które posiada Klient, aby kontrolować swoje dane osobowe i chronić swoją prywatność.

1. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I PRZETWARZANIU PRZEZ NIEGO DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Protektor BHP z siedzibą przy ul. Księcia Surwabuno 1, 14-260 Lubawa.

1.2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.protektorbhp.pl, zwany dalej Serwisem.

1.3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie, jak i w czasie korzystania z Serwisu oraz przy składaniu oraz realizacji zamówień, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1), zwanego dalej „RODO”, w celach służących zawarciu i wykonaniu przez Protektor BHP stosunku umownego pomiędzy Stronami oraz wystawiania dowodów księgowych, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu i wykonywania stosunków umownych pomiędzy Stronami, a w przypadkach wymaganych prawem także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.

1.4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Protektor BHP dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w zakresie obsługi Klienta i marketingu. Protektor BHP nie podejmuje względem Klienta na podstawie profilowania zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

1.5. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

1.6. Użytkownicy, którzy dokonują rejestracji w Serwisie, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może 1.6. podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.

1.7. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

1.8. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1.9. Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

2.1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

2.1.1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.1.2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2.1.3. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.1.4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

3.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

4. ODBIORCY DANYCH

4.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.

5. POLITYKA COOKIES

5.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

5.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Protektor BHP z siedzibą w Lubawie przy ul. Księcia Surwabuno 1.

5.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.4.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5.4.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

5.4.3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOWI

6.1. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

6.4. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

6.5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

7. ZASADY ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

7.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.